Списание Проблеми на културата (броеве)

От Алманах "ФантАstika"
Направо към: навигация, търсене

Списание „Проблеми на културата“ (по години)1978 г.[редактиране]

  • 1 брой:

Василев, К. Що е култура? (1/1978)

Живкова, Л. За по-нататъшно разширяване и издигане социалната роля на културния фронт...(1/1978);

Топенчаров, Вл. Авангард на прогреса (1/1978)

Стефанов, И. Естетическата култура на личността в условията на научно-техническата революция (1/1978);

Нейков, П. Проблеми и тенденции в развитието на социалистическото естетическо съзнание (1/1978);

Спасов, Д. Културата, натурата, структурата (1/1978);


  • 2 брой:

Атанасов, Ж. Естетическото възпитание и формирането на личността (2/1978);

Диков, Д. Планиране на културната динамика...(2/1978);

Живков, Т. Борбата на народа за свобода, прогрес и социализъм - костната система на българската художествена литература (2/1978);

Соколов, Е. (СССР) Свободното време на младежта и неговите проблеми (2/1978)

Стателова, Р. Политическата песен, културно участие, социална активност. Движението „Ален Мак“ и проблемът за певческата група (2/1978);


  • 3 брой:

Бойко, В. (СССР) За ефективността на средствата за масова информация (3/1978):

Георгиев, Вл. Лихачов за второто българско влияние в Русия (3/1978)

Зис, А. (СССР) Проблемът за личността и съвременният художествен синтез (3/1978);

Маркарян, Е. (СССР) Теорията на културата в системата на обществените науки (3/1978);

Каган, М. (СССР) Приципи за изграждане на историко-културната типология (3/1978);

Грушин, Б. (СССР) За някои страни от функционирането на средствата за масова информация...(3/1978);


  • 4-5 брой:

Александров, Е. Пактът Рьорих и актуалните проблеми на закрилата над културните ценности и културното развитие (4, 5/1978);

Арнаудов, Д. Характерът на творческия труд в изкуството (4, 5/1978)

Барабаш, Ю. (СССР) Художествената култура на зрелия социализъм и хармоничното развитие на личността (4, 5/1978)

Бербенлиев, П. Синтезът в пластичните изкуства (4, 5/1978)

Бихали - Мерин, Ото. (СФРЮ) Изкуството като игра или като сила, която преобразява обществото (4, 5/1978)

Волски, Кщ. (ПНР) Културните връзки между Европа и Азия (4, 5/1978)

Горанов, К. Взаимодействието на културите като обект на науката (4, 5/1978);

Губарев, Ал. (СССР) Николай Рьорих и традициите на руската култура (4, 5/1978)

Димитрова, Бл. Поезията пред изпитание днес (4, 5/1978)

Живкова, Л. Опознаването на законите на красотата и хармоничното развитие на човешкия индивид (4, 5/1978)

Иконникова, С. (СССР) Понятието хармонична и всестранно развита личност като социално-философски проблем (4, 5/1978)

Киров, М. Художникът Николай Константинович Ръорих (4, 5/1978)

Костирко. Т. (ПНР) Интеграцията в съвременното изкуство като проблем във философията на културата (4, 5/1978)

Котовска, М. (СССР) Синтезът в изкуствата (4, 5/1978)

Ленсбъри, Е. (САЩ) Николай Константинович Рьорих (4, 5/1978)

Любенова, И. Синтезът между архитектурата и каменната пластика в епохата на Българското възраждане (4, 5/1978);

Михайловска, Е. Екранът - фактор в осъзнаване единството на човешката култура (4, 5/1878

Найденова, В. Киното като културен синтез (4, 5/1978)

Николов, Е. За съществените различия между материалното производство и худо¬жествената дейност (4, 5/1978);

Николов, Е. За понятието хармонично развита личност (4, 5/1978);

Нодушан, И. (Иран) Културата като източник на хармония (4, 5/1978)

Петков, Б. Относно симбиозата човек-автомат (4, 5/1978);

Пирьов, Г. За всестранното и хармонично развитие на личността (4, 5/1978);

Първанова. Е. Някои психологически аспекти на взаимоотношението човек - космос (4, 5/1978);

Райнов Б. Вестоносецът (4, 5/1978)

Рандауа, М. (Индия) Изкуството на Николай Рьорих (4, 5/1978)

Русев, Св. Н. К. Рьорих - път към съвършенството (4, 5/1978);

Рьорих. Св. (Индия) Николай Константинович Рьорих - такъв, какъвто беше в живота (4, 5/1978)

Спасов, Д. Философски размисли за човешката личност (4, 5/1978)

Стоилов, В. Борец за прекрасното (4, 5/1978)

Стойков, А. За универсалният характер на взаимодействието и взаимното обогатяване на културите (4, 5/1978);

Тасалов, Вл. (СССР) За естетическото съдържание на вътрешните стимули за развитието на личността (4, 5/1978)

Филипов, Д. Хармоничото развитие на личността и трудът (4, 5/1978);

Чакъров, Т. За психо-културния статус на личността (4, 5/1978);


  • 6 брой:

Гешанов, X. Култура и интелект (6/1978)

Петров, П., Радков, И. Не само естетическо! (6/1978);

Плотников, С. (СССР) Изкуството да се измерва изкуството (6/1978)

Шарова, К. Петър Берон или възрожденският българин в световната наука и култура (6/1978);

Мутафов, Е. Примитивите, естетически приети (6/1978);

Натев, А. Изкуството като културно противодействие (6/1978);

Пиндиков, Ал. Нашата нерушима дружба, нашето духовно сближаване (6/1978)

1979 г.[редактиране]

  • 1 брой:

Александров, Е. Юнеско и проблемите на естетическото възпитание (1/1979);

Богданов, И. Вековният път на родната култура (1/1979)

Бъчваров, М. Д-р Иван Селимински и философската култура през българското възражда¬не (1/1979);

Колев, Н.; Баев, Г. Кръстевич - родоначалник на преводите от френски език (1/1979);

Живков, Т. Трите непресъхващи извора на нашата социалистическа култура (1/1979);

Стойнев, А. Елементи от религиозно-митологическия комплекс на прабългарите...(1/1979);

Фол, А. Българската култура и 1300-годишнината от основаването на българската държава (1/1979);


  • 2 брой:

Стефанов, И. Масовата култура - заплаха или благодеяние за изкуството? (2/1979);

Колоквиум с 20 участници.


  • 3 брой:

Бойко, В. (СССР) Елементи на психологическата култура на общуването и ... (3/1979);

Георгиев, Г Законодателство и култура (3/1979);

Горанов, К. Програмата на ЮНЕСКО и някои актуални проблеми на теорията на културата (3/1979);

Михайловска, Е. Ефективност, култура, културен живот (3/1979);

Петков, К. Театър, сцена, ефективност (3/1979)

Диков, Д. За естетическото възпиташе в труда (3/1979);

Михайлов, М. Забележителен мислител и естествоизпитател диалектик (3/1979);


  • 4 брой:

Димитров, Б. Данни за средновековна България в колекцията от стари морски ватикански карти (4/1979)

Гюзелев, В. Характерни моменти от отношенията между България и Римската църква през средните векове (4/1979)

Джурова, А. Сбирката от славянски ръкописи във Ватиканската апостолическа библиотека (4/1979);

Дуйчев, И. Ръкописи и документи от Ватикана като извори на българската история (4/1979)

Иванов, Т. Фолклор, художествена самодейност и естетическото възпитание (4/1979);

Поликаров, А. Културен фон на научното развитие (4/1979);

Руискар, Ж. (Ватикана) Кирилицата и книгопечатането с кирилица от 1545 г. до 1651 г. (4/1979)

Нейков, П. Социалистическата революция и културата (4/1979);

Несторов, В. Критика, общество, култура (4/1979);


  • 5 брой:

Шчепански, Я. (ПНР) Методология на изследванията върху културата (5/1979)

Петров, Л. В. (СССР) Масовата комуникация и масовата култура (5/1979);

Несторов, В. За културните измерения на дизайна (5/1979):

Мороз, Й. Към въпроса за родината на народа „булгар“ (5/1979);

Иванова, Е. Някои аспекти в развитието на съвременната сватба (5/1979

Бестужев-Лада, И. (СССР) Пред-прогнозна ориентация при прогнозиране на комплекса културни учреждения (5/1979)

Богданов, Б. Орфей и някои проблеми на древната култура по нашите земи (5/1979);


  • 6 брой:

Арнолдов, А. И. (СССР) Новият исторически тип култура (6/1979);

Беров, Т. За природата на художественото общуване (6/1979)

Костош, А. Извънучилищната културно-възпитателна работа (6/1979)

Миланов, Т. Музикалното възпитание на децата на нова основа (6/1979)

Нешев, Г. Характерни черти и изяви на българската култура от първите векове на османското владичество (6/1979)

Паунов, Д. Цирковото изкуство и социалистическата култура (6/1979)

Сефтерски, Е. Културата на прабългарите в светлината на прабългарския език (6/1979);1980 г.[редактиране]

  • 1 брой:

Венедиков, Й. Ефективността на културата - теоретически опит за числено измерване (1/1980);

Джаджев, И. Същност на естетическото възпитание (1/1980);

Златаров, С. Леонардо да Винчи (1/1980)

Кочев, Н. Шестодневът на Йоан Екзарх Български (1/1980);

Майсторович, С. (СФРЮ) Културното развитие в буржоазната философия на прогреса (1/1980)

Овчаров, Д. Към въпроса за реконструирането на религиозно-митологическия комплекс на българите (1/1980)

Пейчев, Б. Богомилството в духовната история на Европа (1/1980);

Петков, Б. Структурно-функционален подход към културата (1/1980)


  • 2 брой:

Амосов, Н. (СССР) Бъдещата съдба на човека (2/1980)

Гачев, Е (СССР) Английската представа за света и Нютоновата механика (2/1980)

Муцопулос, Е. (Гърция) Естетическата категория „пайдическо“(2/1980);

Николов, Е. Сто и десет години Ленин (2/1980);

Пейчева, Д. Телевизията - микромодел на художествената култура (2/1980);

Поликаров, А. Научно творчество и качества на изследователя (2/1980);

Попова, М. Потребностите и културните потребности - обект на изследване (2/1980)

Славов, С. Човекът в средновековната и възрожденска българска култура (2/1980);

Христова, А. Ефективност на културната дейност в територалните селищни сис¬теми (2/1980);

Хаджиева, А. Бъдещето на народните читалища като полифункционални култур¬ни институти (2/1980);


  • 3 брой:

Вълкова, М. За двойнствената приро¬да на художествения образ (3/1980)

Гинев, Д. Предизвикателството на П. К. Файерабенд (3/1980);

Димитрова, Н. Възгледите на Спиридон Казанджиев за „културната психология“ (3/1980)

Драгнева, Е Жизнената позиция - ос¬новен показател на реалната култура (3/1980);

Файерабенд, П. (САЩ) Науката в едно свободно общество(3/1980)

Братанов, П. За съвременните виждания върху социологията на изкуството (3/1980);

Мала, Е. Теоретико-методологически подход за изследване на активността...(3/1980)

Сефтерски, Е. Етнически и хронологически бележки за прабългарското племе Дуло (3/1980);


  • 4 брой:

Микуловски, Й. (ПНР) Единството на националните култури и масовите комуникации (4/1980)

Поликаров, А. Културен фон на научното развитие (4/1979);

Юхас, П. (Унгария) Остатъци от тотемизъм в религиозния комплекс на маджари и българи (4/1980)

Стефанов, И. Още веднъж за произхода на „техническите“ изкуства (4/1980);

Ешич, М. (СФРЮ) Концепциите за културата в съвременната марксистка литература (4/1980)


  • 5 брой:

Гинев, Д. Относно социално-историческия характер на критико-културните концепции в съвременната буржоазна философия (5/1980);

Дончев, С. Булгари и богомили в Италия и епохата, предшествуваща Ренесанса (5/1980)

Желев, Ж. Поглед към проблемата за личността в съвременната книжнина (5/1980);

Кочев, Н. Йоан-Екзарховото виждане за красивото, отразено в неговия Шестоднев (5/1980);

Пейчев, Б. Константин Философ - Кирил (5/1980);

Стефанов, В. Александър Балабанов и българската култура (5/1980)

Сивов, В; Илков, Ю. Идеология и научна фантастика (5/1980)


  • 6 брой:

Бъчваров, М. Константин-Кирил Философ и българската философска култура (6/1980);

Йовчук, М. (СССР) Ленинската ди¬алектика за развитието на социалистическата култура в действие (6/1980)

Мороз, Й. Ранната религиозна семантика на народните предания в етническата история на българите 6/1980);

Несторов, В. Пространството. За някои културни значения (6/1980);

Шарова, К. Култура и национално съзнание в историята (6/1980)1981 г.[редактиране]

  • 1 брой:

Бонев, X. Социалната активност на личността и вестникът (1, 1981

Василев. Г. Збигнев Бжежински и „демонът“ на културата (1/1981)

Велчев, В., Мечев, К. Богомилството като световно явление (1/1981)

Кузманова, Т. За културологическия подход към изкуството (1/1981);

Лазарова, Е. Романтическата култура между националното и космополитното...(1/1981)

Михайловска, Е. За духовните извори и единството на българската култура (1/1981);

Хаджиева, А. Книгата, читателят, четенето (1/1981);

Стефанов, И. Социология ли е социологията на изкуството? (1/1981);

Славов, С. Етични аспекти във философско-богословската концепция на Константин-Кирил Философ (1/1981);


  • 2 брой:

Вучева, Т. Основни черти на инситното изкуство (2/1981)

Димитрова, С. Социологически анализ на основните функции на театъра (2/1981)

Къмпяну, П. (Румъния) 25 положения за една марксистка теория на телевизията (2/1981)

Кочев, Н. Търновската книжовна школа (2/1981);

Куванджиев, Г. За образователната система в България в края на 19 век (2/1981)

Живков, Т. За усъвършенствуване на чо¬века и обществото (2/1981);

Драгнева, Е. Култура, социалност и социализация (2/1981);

Братанов, П. Научно-техническа революция и из¬куство (2/1981);


  • 3 брой:

Баненкина, З. Относно понятието „Социалистическо културно сътрудничество“ (3/1981);

Христова, А. Териториалните комплекси „Култура“ като обект на управление (3/1981)

Станулов, Н. Масовата информация. Един проект за нормативна теория (3/1981)

Пунчев. И. Научната фантастика като социокултурен феномен (3/1981)

Лазаров, С. Психологията на художественото творчество и управлението на българската култура (3/1981)

Желев, Ж. Към модела на личността (3/1981);

Димитрова, Т. Няколко паралели в учението на Платон и Упанишадите за душата (3/1981)

Славчева, И. Домът във фолклорната култура (3/1981)


  • 4 брой:

Генчев, С. Народната и професионалната култура при формирането на българската нация и утвърждаването на капитализма (4/1981)

Георгиев, Е. Константин-Кирил Философ и Методий в общоевропейското раз¬витие (4/1981)

Драгова, Н. Публикации за Кирил и Методий през 17 и 18 в. (4/1981)

Куев, К. Историята на триезичната доктрина и борбата на Кирил и Методий срещу, нея (4/1981)

Мечев, К. България през 9 век и Кирило-Методиевото дело (4/1981)

Паскалева, В. Средна Европа и културно-просветното развитие на българите през Възраждането (4/1981)

Сефтерски, Е. Опит за систематизация на календарно-астрономическите термини у дунавските и волжско-камскиите прабългари -2-14в. (4/1981);

Цончева, М. Художествени школи в изкуството на средновековна и възрожденска България (4/1981)

Халиков, А. (СССР) Към въпроса за археологическите извори на културата на протобългарите (4/1981)


  • 5 брой:

Зашев, Д. Тези за културата и нейните теоретически интерпретации (5/1981);

Маркарян, Е. (СССР) Проблемът за цялостната характеристика на предмета на историята на културата (5/1981)

Николова, С. Постижения и перспективи на кирило-методиевските изследвания (5/1981);

Пешева, Е Българската народна култура в съвременността (5/1981)

Ройдева, Я. Традицията в съвременната семейна празнично-обрядна система на българите (5/1981)

Филчев, Н. БКП и интелигенцията в условията на капитализма (5/1981)

Рошковска, С. За някои особености на формирането на декоративното мислене на творците от епохата на Възраждането (5/1981)


  • 6 брой:

Аргирова, Р. Начинът на живот, младежта и културата (6/1981)

Бобева, П. Комуникации в организациите (6/1981)

Германов, М. Към 70-годишнината на генералния секретар на ЦК на Българската комунистическа партия др. Тодор Живков (5/1981)

Големанов, А. Нови тенденции в международния масово-информационен процес...(6/1981);

Иванова, Е. Някои аспекти на понятието зрител в различните игри и изкуства (6/1981);

Михайлов, М. Велик философ, естетик и революционен просветител (6/1981)

Николова, В. „Културната радиация“ на българската средновековна култура... (6/1981)

Овчарова, М. Илия Бешков и българската култура през втората половина на 30-те години и началото на 40-те години (6/1981)

Петров, Л. В. (СССР) Художествените потребности от гледна точка на информационната психология... (6/1981);1982 г.[редактиране]

  • 1 брой:

Атанасова, В. Рабиндранат Тагор - възгледи за културата (1/1982)

Беров, Т. Към природата на художественото познание (1/1982)

Константинов, И. Научно-техническата революция и художественият живот на развитото социалистическо общество (1/1982)

Ястребова, Н. (СССР) Оптимални и адаптационни нива на съвременната художествена култура... (1/1982).

Димитров, В. Българо-съветските връзки в областта на радиопредаванията (1/1982)

Пейчев, Б. Тайната книга на богомилите във вариант от 1455 г. (1/1982)


  • 2 брой:

Вишневски, Г. (ПНР) Идеологическата борба и масовата култура (2/1982)

Гергова, А. Книгознание, информатика, теория на масовите комуникации (2/1982);

Гиргинов, Е. Идеологическата борба и масовата култура (2/1982)

Грушин, Б. (СССР) Идеологическата борба и масовата култура (2/1982)

Замошкин, Ю. (СССР) Идеологическата борба и масовата култура (2/1982)

Кочев, Н. Към въпроса за характера на Константин-Кириловото определение на философията (2/1982);

Наим, А. (Йордания) Идеологическата борба и масовата култура (2/1982)

Нкози, Д. (ЮАР) Идеологическата борба и масовата култура (2/1982)

Пасо, Л. (Уругвай) Идеологическата борба и културата (2/1982)

Пейчева, Д. Комуникация и култура (2/1982);

Пекачев, В. Проблеми, свързани с ефективното взаимодействие между сред¬ствата за масова комуникация (2/1982);

Фридерисия, А. (Дания) Идеологическата борба и културата (2/1982)

Хаджиева, А. Пропагандата на книгата като комуникационна система (2/1982);

Штютц, X. (Германия) Идеологическата борба и масовата култура (2/1982)


  • 3 брой:

Александрова, Д. Палео-лабиринтът (3/1982)

Тафраджийска, Ц. Ориенталистика и прабългаристика (3/1982)

Сираков, С. Обществено-държавният принцип в дейността и ръководството на народните читалища (3/1982)

Семашко, А (Унгария) Естетичесите потребности в системата на културните потребности. (3/1982)

Савова-Касабова. Р. Съвременната реалност на традиционния символ в живописта на България и ГДР (3/1982)

Кунчев, В. Георги Димитров за културно-историческия процес (3/1982);

Копринаров, Л. Културата като вярвания (3/1982)

Евтимова, П. Социални проблеми на взаимодействието между художествената, научната и масовата комуникация (3/1982)

Венедиков, Й. Ръководството на културата в условията на обществено-държавното начало (3/1982);


  • 4 брой:

Атанасов, Ж. Детската художествено-творческа дейност (4/1982)

Брожик, В. (ЧССР) Към теорията и практиката в преоценката на културното наследство (4/1982)

Данаилов, Б. В търсене на национален облик - живописта на Владимир Димитров-Майстора (4/1982);

Калайков, И. Социализъм, екология, култура(4/1982)

Коларски, В. Нравствено-естетическият идеал на Владимир Димитров - Майстора (4/1982)

Кучуради, Й. (Турция) Културата и културите (4/1982)

Муцопулос, Е. (Гърция) Културата - свързващ фактор между традиция и прогрес (4/1982)

Николов, Е. Людмила Живкова и науката за културата (4/1982);

Славов, И. Динамична концепция на Асамблеята „Знаме на мира“ (4/1982);


  • 5 брой:

Ангелов, В. Някои аспекти на възрожденската художествена култура (5/1982);

Дачева, С. Икономическите аспекти на културата в съвременната теория (5/1982);

Димитров, Б. За понятието „философска култура"(5/1982)

Икономова, В. (СФРЮ) В каква степен културните политики имат научна обоснованост и как я получават (5/1982)

Йорданов, Г. Слово пред Втората конференция на ЮНЕСКО по културната политика (5/1982);

Мирчев, А. Към анализа на социокултурните измерения на конформизма (5/1982)

Нейков, П. Култу¬рата и социалният прогрес (5/1982)

Петев, Т. Информационният обмен. Проблеми па комуникационната екология (5/1982);

Славов, С. Проблеми на културата в теоретическото наследство на Георги Димитров (3/1982);


  • 6 брой:

Гончаренко, Н.; Рудая, Т. (СССР) Взаимообогатяването на културите като закономерност на тяхното развитие (6/1982)

Йон, Е. (ГДР) Към въпроса за отношенията между икономиката и културата (6/1982);

Миков, Л. Промени в знаковата функция на материалната култура в обредността (6/1982);

Христова, Ж. Някои аспекти на съвременното културно развитие (6/1982);1983 г.[редактиране]

  • 1 брой:

Чакъров, Т. Мотивите за творчеството (1/1983);

Тодоров, Ц. (Франция) Кортес и Монтесума: за комуникацията (1/1983)

Радев. С. Георги Димитров и българистиката (1/1983):

Мороз, Й. За няколко епитета в българския език (1/1983);

Михайловска, Е. Проблемът за културните традиции и съвременното културознание (1/1983);

Лозев, Е. Културологични аспекти на театъра (1/1983);

Труфешев, Н. Народната оценка и демократизирането на художествената култура (1/1983);


  • 2 брой:

Мороз, Й. За няколко епитета в българския език (2/1983);

Драгнева, Е. Култура и установки на личността (2/1983);

Илиев, И. Актуални проблеми на управлението на репертоара (2/1983)

Йон, Е. (ГДР) Диалектика на ценностите (2/1983)

Митев, Й. Значението на културата за опазване на българската народност по вре¬ме на османското владичество (2/1983);

Николов, Е. Творчески аспекти на телевизионната програма (2/1983);

Поликаров, А. Хармония на света - отвъд „здравия разум“ (2/1983);

Овчаров, Н. Иконоборството и иконопочитане в Средновековната българска държава...(2/1983);

Станчева, А Социално-психологически аспекти на културните потребности и читателските интереси (2/1983)


  • 3 брой:

Бицин, Я. Към проблема за формиране на начина на живот (3/1983)

Йорданов, Г. За по-нататъшния подем на българската социалистическа култура (3/1983)

Малинин, В. (СССР) За обективните критерии за културен прогрес (3/1983)

Николова, Е. Към някои типологически особености и черти на социалистическата култура (3/1983)

Славов, И. Маркс и Културата (3/1983);

Христова, И. Формиращата роля на ху¬дожествената култура за утвърждаване на социалистическия начин на живот (3/1983)


  • 4 брой:

Бойко, В. (СССР) Изучаване на съотношението между културата на обществото и културата на личността (4/1983)

Вълкова, М. За изследването на културните потребности и понятието „култура“ (4/1983);

Наваро, Д. (Куба) Комуникативни аспекти на масовата култура (4/1983)

Пейчева, Д. Социалната роля „културен аниматор“ (4/1983)

Пекачев, В. Професията „културен аниматор“ (4/1983);

Станков, Д. Етическата категория „нравствена култура“ (4/1983);

Чернева, Р. Анимация и аниматори на музикалния живот (4/1983);

Илиев, А. Фиктивно отричане на идеализма във философията на Освалд Шпенглер (4/1983);


  • 5 брой:

Братанов, П. Перспективи пред социологията на изкуството (5/1983);

Горанов, К. Изкуството и човешкото общуване (5/1983);

Джаджев, И. Историческата еволюция на понятието „култура“ (5/1983);

Знеполски, И. Търсене на отговора в културата (5/1983);

Николов, Е. Общуването, комуникацията и социалното сцепление (5/1983);

Радев. С. Българистиката - проблеми и перспективи (5/1983)

Списаревска, Й. Българската интелигенция през първите десетилетия на 17 в. и Италия (5/1983)

Стефанов, И. Изкуството като средство за само-общуване на човека (5/1983);

Хийо, Ву. (Виетнам) Изкуството и комуникацията във Виетнам (5/1983)


  • 6 брой:

Славов, И. Дилетантът и универсалната личност на бъдещето (6/1983);

Рогачева, Т. Към проблема за същността на художествената критика (6/1983)

Бъчваров, М. Българската философска култура (6/1983);

Гиргинова, Д, Относно рационалното в психоаналитичната интерпретация на културата (6/1983)

Давидов, А. Философия и култура (6/1983);

Дачева, С. Управлението на трудовите колективи и проблемът за качеството в културата (6/1983)

Николов, Е. От „култура за всички“ към „култура за всекиго“ (6/1983);

Пирьов, Г. Интеграция между науката и образованието (6/1983);

Коши, В. (Канада) Култура, природа и личност (6/1983);

Братанов, П. Съвременни концепции за взаимодействието между изкуството, науката и техниката (6/1983);1984 г.[редактиране]

  • 1 брой:

Алфандари, Е. Някои проблеми на социалния ефект и неговата "икономика“ (1/1984)

Драгнева, Е. Културата и човешката субективност (1/1984);

Иванова, Е. Градът-среда за формирането на самочувствието на възрожденския българин (1/1984);

Лукин, Ю. (СССР) Партията и теорията на социалистическия реализъм (1/1984)

Кънчев, Р. „Разбиращата социология“ на Макс Вебер и науката за културата (1/1984)

Стоянов, В. Естетическото възприемане (1/1984);

Първанова. Е. Изкуството като действие (1/1984)

Пейчев, Б. Иоахим от Фиоре и българските мотиви в творбите му (1/1984);


  • 2 брой:

Диков, Д. За управлението на качеството в областта на културата (2/1984);

Михайловска, Е. Културните доминанти? (2/1984);

Нейков, П. Българската възрожденска култура, утопичният социализъм и Маркс (2/1984)

Николов, Е. Основни звена на културното действие (2/1984);

Горанов, К. Маркс и художественото производство (2/1984);

Славов, А.; Петров, П. Синестезия и художествен синтез (2/1984)

Пейчев, Б. Фототипното издание на Симеоновия сборник (2/1984)

Труфешев, Н. Относно оценъчния процес на качеството (2/1984);

Цацов, Д. И. Кант и българската философса култура (2/1984)

Чакъров, Т. Маркс и науката за кул¬турата (2/1984)


  • 3 брой:

Динева, М. Възможности за измерване степента на задоволяване културните потребности на населението (3/1984)

Джаджев, И. Културата и нейните атрибутивни характеристики (3/1984);

Клосковска, А. (ПНР) Културно-антропологичният подход в полската социология: минало и настояще (3/1984)

Николова, С. Научна ли е научната фантастика? (3/1984)

Панайотова, Р. Културологически аспекти на пространството и времето (3/1984)

Любенова, И. Чешмите в народната култура през Възраждането (3/1984);

Христова, С. За културните общности в съвременната културология (3/1984);

Хаджиева, А. Същност и функции на полифункционалните културни институти (3/1984)

Живков, Т. Встъпително слово пред Националната партийна кон¬ференция (3/1984)


  • 4 брой:

Баненкина, З. Национално и интернаци¬онално в социалистическите художествени култури (4/1984)

Жемилски, А.; Ояк, С. (ПНР) Познанието на културната политика 4/1984)

Караджова, В. „Новите философи“ и „културната революция“ (4/1984)

Лозев, Е. Някои проблеми на театъра и зрителите (4/1984);

Ояк-Кшемен; Жсмилск, З. (ПНР) Познанието за културната политика (4/1984)

Павлов, Л. Изкуството - незаменим идеологически, естетически и възпитателен фактор... (4/1984);

Пекачев, В. Комуникация и социално развитие (4/1984);

Пилософ, X. „Договорното начало“ и художествено-творческите работници (4/1984)


  • 5 брой:

Гайер, В. (ГДР) Духовно-културният живот - предмет на социологическото изследване (5/1984)

Гергова, А. За културните влияния и взаимодействия (5/1984);

Иванов, П. Художествената култура и социалната активност на младежта (5/1984);

Николов, Е. Понятието „култура“ и неговата действителност (5/1984);

Пешева, М. Художествената комуни¬кация - действителното битие на изкуството (5/1984);

Семьонов, В. (СССР) Културата - човешка дейност за усвояване на света (1/1984)

Стоянов, В. Съхранение и възпроизвеждане на естетическия материал (5/1984);

Филипов, Д. Теоретико-методологически проблеми на културата в учението на Карл Маркс (2/1984);

Хаджиниколов, В. Българска съвременна и традиционна народна култура (5/1984)


  • 6 брой:

Ангелов, В. Фолклорният субстрат в църковното изкуство на Българското възраждане (6/1984)

Борев, В. (СССР) Култура и масова комуникация (6/1984)

Гавлик, Л. (ЧССР) Културата в теле¬визията и телевизията в културата (6/1984)

Големанов, А. „Статус“ и „Модус операнди“ при международния културно-информационен процес (6/1984)

Денкова, Л. Последната изповед на Дидро (6/1984);

Натев, А. Животът като само-създаваща се художествена творба (6/1984)

Пирьов, Г. Интелигентност и култура (6/1984);

Сефтерски, Е. Постижения и проблеми на прабългаристиката (6/1984)

Сотирова, Д. Всекидневната картина на света като соцокултурен поблем (6/1984)

Ангелов, В. Фолклорният субстрат в църковното изкуство на Българското възраждане (6/1984)1985 г.[редактиране]

  • 1 брой:

Витани, И. (Унгария) Социологията на изкуството. Перспективи (1/1985)

Джаджев, И. Определението на понятието „култура“ (1/1985);

Лозев, Е. Античният гръцки театър и зрителите (1/1985);

Паскалев, Д. За пролетарското изкуство (1/1985)

Серафимова, А. За социокултурната памет (1/1985)

Славов, С. Неофит Бозвели и нравственият проблем (1/1985)

Пекачев, В. Масовата комуникация - проблеми на моделирането (1/1985)

Радев. С. За първите връзки между българи и унгарци. (1/1985)


  • 2 брой:

Братанов, П. За социалната и културната същност на телефона (2/1985);

Джурова, А. Триезичната догма и Кирило-Методиевото дело (2/1985)

Зис, А. (СССР) Критика - изкуствознание - изкуство (2/1985)

Николов, Е. Културните творения (2/1985);

Стателова, Р. Аматьорство и жизнена позиция (2/1985)

Фотев, Г Ренесансовият титанизъм (2/1985)

Колев, Н. Из историята на българо-френските културни връзки (2/1985)

Овчаров, Н. Художественият образ у Йоан Екзарх в Преславската рисувана керамика (2/1985)


  • 3 брой:

Аладжов, Ж. Космогоничната култура на прабългарите (3/1985)

Ангелов, Б. Д-р Кръстю Кръстев като идеолог (3/1985)

Беров, Т. Асоциативност на художественото общуване (3/1985);

Вълкова, М. Културното развитие и теория на културата (3/1985)

Георгиев, Г. Престъплението и изкуството (3/1985)

Джорджевич, Т. (СФРЮ) Комуникация и естетизация на тривиалното (3/1985)

Несторов, В. Комуникация и практика в културното общуване (3/1985)

Пантелеева, П. Управление на художественото наследство (3/1985)

Стефанов, И. Културата като социална връзка (3/1985);

Стойнев, А. Пространствени модели и дървото на света у българските славяни (3/1985);


  • 4 брой:

Бердников, Г. (СССР) Класическото литературно наследство и съветската литература (4/1985)

Василев, М. Формиране на творческите способности у личността (4/1985)

Венедиков, Й. Обществено-държавното начало в ръководството на културата (4/1985)

Гинев, Д. Методологически проблеми на сравнителния анализ (4/1985);

Делчев, К. Райно Попович за новобългарската култура (4/1985);

Пецов, С. Експериментално изследване на художественото действие (4/1985)

Пирьов, Г. Психология на научното творчество (4/1985)

Страшимирова, С. Социокултурната трансформация на българина през Възраждането (4/1985)

Вълев, П. Свещеният египетски триъгълник (4/1985)


  • 5 брой:

Диков, Д. Планиране на културните процеси (5/1985);

Николов, Е. За субекта на културата (5/1985);

Пешева, М. Филмовото пространство - алхимия на съществуващото (5/1985);

Сапарев. О. Публиката като фактор на културната комуникация (5/1985);

Свинтила. В. Йордан Иванов - историк на българската култура (5/1985);

Стоянов, В. Естетическото възпитание на подрастващото поколение (5/1985);

Филипцова, Б.; Индржих, Ф. (ЧССР) Телевизията и възпитанието на човешките потребности (5/1985)

Христова, Ж. Социално обновление - жизнена среда - човек (5/1985);


  • 6брой:

Витанова, Н. Интегралният подход и многостранното развитие на детето (6/1985)

Горанов, К. Социокултурните измерения на обществената промяна (6/1985);

Градинаров, Б. Научното творчество между необходимостта и свободата (6/1985);

Лозев, Е. Зрителска активност и театър (6/1985);

Поликаров А. Методологически проблеми и подходи в областта на изкуствения интелект (6/1985)

Попова, С. Общуването - същност и проблеми (6/1985);

Райчев. А. Революционното време и музиката (6/1985)

Стайков, З. Възпроизводство на културата (6/1985)1986 г.[редактиране]

  • 1 брой:

Кшемен-Ояк, С. (Полша) Проблеми на работническата култура в концепцията на А. Грамши (1/1986)

Лотман, Ю. (СССР) За „Ода по Йов“ на Ломоносов (1/1986)

Минков, Ю. Същност и социокултурна функция на творчеството (1/1986)

Младенов, И. Литературен текст и художествен смисъл (1/1986);

Нови, Л. (ЧССР) Науката и културата в чешките земи през 19 в. (1/1986)

Паси, И. Естетиката на Фридрих Ницше (1/1986);

Стоилов, К. Към въпроса за развитието на славянската материална култура (1/1986)

Стефанов, И. Културата като морално действие (1/1986);

Чернева, Р. Аудиторията на записната музика (1/1986)


  • 2 брой:

Ангелова, Т. Европейският културен форум - резултат и решения (2/1986)

Генчев, Н. Традицията в българската култура (2/1986)

Крумов, К. Сугестивност и кино (2/1986)

Михова, Н. Научна фантастика и философски проблеми (2/1986)

Николов, Е. Култура и култури (2/1986);

Радев. С. Българистика и преводаческо дело (2/1986)

Свинтила. В. Хегел и Византия (2/1986);

Станков, Д. Поетически миниатюри - морални (2/1986);

Христова, Ж. За социалните функции на културното наследство (2/1986)

Фролов, И.; Белкина, Г. (СССР) Културни аспекти на научно-техническото развитие (2/1986)


  • 3 брой:

Писарев, П. Транснационалните корпорации на САЩ и културната идентичност (3/1986)

Бъчварова, Н. Науката и културата ка¬то фактори за формиране на нацията във възгледите на български възрожденски дейци (3/1986)

Диков, Д. Българската култура пред прелом и сложни задачи (3/1986)

Драмалиев, Л. Културата, ЮНЕСКО и Софийската сесия (3/1986)

Зашев, Д. Масовостта - ключ към естетическата форма (3/1986);

Иванова, Е. Алеко Константинов и някои черти на българския национален стереотип (3/1986)

Михайловска, Е. Биографията като жанр на културологично изследване (3/1986)

Павлов, Л. Ленинската априлска същност на съвременната българска култура (3/1986)


  • 4 брой:

Василев, М. Социалната психика в системата на културата (4/1986)

Георгиева, Й. Естетическо възпитание и художествено-творческите кадри (4/1986)

Желев, Ж. „Капиталът“ на Маркс като възможен модел за построяване на теория на културата (4/1986)

Карталов, А. Осъзнаване на завистта в домарксовата философия (4/1986)

Плиос, Г. (Гърция) Екранното изкуство във века на електрониката (4/1986)

Радев. С. Световноисторическо дело (4/1986)

Сапарев. О. Моделиране на литературната комуникация (4/1986):

Фол, А. Политика и култура в древна Тракия (4/1986);


  • 5 брой:

Беров, Т. Емоционалност на художественото общуване (5/1986);

Варзоновцев. Д.: Георгиева, М. Въображението като културно-исторически феномен (5/1986):

Гинев, Д. Марксовият анализ на културно-спекулативния характер на немската класическа философия (5/1986)

Горски, В. (СССР) Историята на философията в системата на духовната култура (5/1986)

Иванов, Т. Към въпроса за локалните и етничните форми на културата (5/1986);

Илиев, А. Живот, поезия, изкуство (5/1986)

Лулански, П. Към приложната страна на класическото наследство - с повишена отговорност (5/1986);

Николов, Е. Поглед към съвременното българско кул-турознание (5/1986);

Товмач, А. (Унгария) Диалогът в науката като културологичен проблем (5/1986)


  • 6 брой:

Иванов, П. Културните потребности на населението. Спектър и динамика (6/1986)

Кирилюк, А. (СССР); Бъчваров, М. Философия - култура - светоглед (6/1986)

Кочев, Н. Античната гръцка митология в сатирите на Лукиан (6/1986);

Мутафов, Е. Вьолфлин и съдбата на двуделния принцип (6/1986)

Петров, Л. В. (СССР) Трудовата дейност и контактите с изкуството (6/1986)

Янчев, Я. Изкуството с лице към по¬тенциалната творческа личност в науката и техниката (6/1986);

Стоянов, В. Към въпроса за модерната естетика (6/1986);1987 г.[редактиране]

  • 1 брой:

Арнолдов, А. И. (СССР) Социалистическата култура и човешкият фактор (1/1987)

Божков, А, Социалната роля на худо¬жествената творба днес (1/1987)

Горанов, К. Художествената култура в бързо променящото се общество (1/1987);

Димитров, Л. Интеграцията на изкуството с образованието като хуманнзиращ и творчески развиваш се фактор (1/1987)

Знеполски, И. Художественото произведение и публиката (1/1987)

Стефанов, И. Младежта между полюсите на „сериозната“ и „развлекателната“ култура (1/1987);

Кортенска, М. Кръгът „Мисъл“ и формирането на българската естетическа кул¬тура (1/1987)

Маразов, И. Одриските царски подаръци в трибалското царско съкровище (1/1987);

Михайлов, С. Слово при откриване на конференцията на Многостранната коми¬сия по теория на културата, литературознанието и изкуствознанието (1/1987)

Пешева, М. Съвременното кино - на път към литературата? (1/1987);

Кирай, И. (Унгария) Обществената функция на изкуството (1/1987)


  • 2 брой:

Бояджиева, П. Образованието като култура (2/1987)

Герджиков, С. Природа, култура и човешка целостност (2/1987)

Градинаров, Б. Социални потребности и художествено творчество (2/1987);

Ир, Ким Чен (КНДР) Смисълът на живота е в борбата, а борбата е в живота (2/1987)

Янчев, Я. Интелектуалната и нравствената акселерация (2/1987)

Попов, С. Критиката като комуникация (2/1987)

Ризов Г. Социо-културни аспекти в разпространението на езиците суахили и хауса в Тропическа Африка (2/1987)

Стефанов, И. Култура и социална структура (2/1987);

Тот, И. (Унгария) Ролята на партията в ръководството на културата (2/1987)


  • 3 брой:

Богданов, Б. Антично четене и антична култура (3/1987);

Кънев, К. Поглед към българските индологистки изследвания (3/1987)

Лазаров, Б. Анализ и отражение на глобалната проблематика в програмната дейност на ЮНЕСКО (3/1987)

Любенова, И. Културната роля на българските каменоделци в епохата на Възраждането (3/1987);

Славов, И. Кичът и марксистката естетика (3/1987);

Стефанов, П. Кирил и Методий в сред новековната художествена култура. Паметници и проблеми (3/1987)

Стоянов, В. Хабермас и неговата теория на комуникативното действие (3/1987);

Стойнев, А. Българската митология като Протей в Прокрустовото ложе на съвременността (3/1987);

Стефанов, Е. Духовнокултурни отношения на социалистическите с капиталистическите и развиващите се страни (3/1987);


  • 4 брой:

Даскалов, Е. Макс Вебер и изучаването на културите (4/1987);

Делчев, К. Страх и позна¬ние (4/1987)

Казаков, Г. За културно-историческия генезис на понятието възпитание (4/1987)

Лингорска, М.; Славова, Е. Световна, регионална и национална култура (4/1987)

Лозев, Е. Театърът в системата на зрелищата в древния Рим (4/1987);

Мирзаев, А. (СССР) Културното сътрудничество между средноазиатските републики и Народна република България (4/1987)

Афасижев, М. (СССР) Криза на определението или определение на кризата (4/1987)

Стъпова, И. Художествени функции и творческа функция на изкуството (4/1987)


  • 5 брой:

Гергова, А. Константин Величков - на следосвобожденския културен хребет (5/1987)

Караиванова, В. Културата и констелационната социология на Алфред Вебер (5/1987)

Шкодров, В. Космологията на Аристотел, богомилската ерес и Парижкият университет (5/1987)

Панерт, С. (САЩ) Критиката на техноцентризма във връзка с училището на бъдещето (5/1987)

Радев. С. Българистиката и историческата истина за България. (5/1987);

Рубинщайн, А. (СССР) За теорията на цените, дотациите и рентата в сферата на културата (5/1987)

Сапарев. О. Съществуване на художествената творба (5/1987)

Станков, Д. Катарзисът - израз на диалектиката на човешките чувства (5/1987);


  • 6 брой:

Братанов, П. Революция в „информсферата“. Културологични аспекти (6/1987);

Декова, Т. Дейността на ЮНЕСКО в областта на художествената култура (6/1987);

Димитров. Д. Многоликата фотография и науката за нея (6/1987)

Карабашев, Н. Символиката на тризъбеца и представите за структурата на древния свят (6/1987)

Коши, В. (Канада) Три гледища за мира (6/1987)

Павлов, Н. Международната културна дейност - основни проблеми на самоуправлението (6/1987)

Паси, И. Изкуството - сила и безсилие (6/1987)

Филипов, Д. Ок¬томври и духовният прогрес (6/1987)

Афасижев, М. (СССР) Криза на определението или определение на кризата (6/1987)


1988 г.[редактиране]

  • 1 брой:

Бонев, X. Методологически съображения за ефективността в системата на културата (1/1988)

Горанов, К. Естетическото възпитание. История и съвременност (1/1988);

Данаилов, Б. Специализирано поле за самосъзнание на културата (1/1988)

Менерт, Н. (СССР) Рок-музиката и младежта (1/1988)

Рождественский, А. (СССР Актуални проблеми на социалистическия реализъм в условията на революционното преустройство (1/1988)

Славов, И. Кичът и буржоазната естетика (1/1988)

Стоянов, В. За хуманистичното възпитание на подрастващото поколение (1/1988);

Стойков, А. За категорията духовно производство и нейното значение (1/1988)


  • 2 брой:

Енчев, Е. Образование за бъдещето (2/1988)

Стефанов, И. От култура на художествените образци към култура на вкуса (2/1988)

Беров, Т. Проникване в художествената идея на творбата (2/1988)

Богданов, Б. Поглед към историята на възгледа за културата (2/1988)

Бърг, Р (Канада) Културна перспектива за бъдещето на философията (2/1988)

Вигилянски, В. (СССР) Новата роля на СМК в периода на преустройството в СССР (2/1988)

Маразов, И. Защо е било заровено съкровището от Рогозен (2/1988)

Станков, Д. Нравствената култура на личността (2/1988)


  • 3 брой:

Анчев, А. Фолклоризмът в българската култура...(3/1988)

Декова, Т. Комплексната и интердисциплинарна дейност на ЮНЕСКО в сферата на комуникациите (3/1988)

Маринова, А. Културната специфика и проблемът на акултурацията (3/1988)

Михалкович, В. (СССР) Отразяване на социалистическия начин на живот чрез СМК (3/1988)

Пешева, М. Масовите комуникации - „едрият план“ на културата (3/1988)

Стефанов, Е. Идеологията като култура (3/1988)

Фол, А. Докласическа Гърция и светът на траките (3/1988)

Стойнов, Д.; Камбуров, В. Екзархийски документи за османски насилия над българската интелигенция (3/1988)

Младенов, И. Културологични подходи към литературната творба (3/1988)


  • 4 брой:

Зашев, Д. Ранният Карл Маркс - естетик? (4/1988)

Мороз, Й. Еволюцията на някои традиционни епитети за цвят в българската народна култура (4/1988)

Петров П. Урбанизация и хуманизъм (4/1988)

Радев. С. Бейла Ерьоди за българската народна култура (4/1988)

Свинтила. В. Митопоетичното начало на българската научна и философска мисъл през Възраждането (4/1988);

Стоянов, В. Жан-Пол Сартър и Франкфуртската школа (4/1988)

Симеонова-Антонова, Л. Византийска¬та концепция за изкуството да се управлява според Фотиевото послание до княз Борис Първи (4/1988)

Градинаров, Б. Социалните предизвикателства на художественото творчество (4/1988)

Труфешев, Н. Аналитично-системният подход за вземане на решение (4/1988)

Каган, М. (СССР) Към методологията на философския анализ на културата (4/1988)


  • 5 брой:

Александров, Е. Въпросът за обособяване на международно право на културата (5/1988)

Ангушева, А. Противоречия в изграждането на фантастичния образ (5/1988)

Горанов, К. Духовната култура и развитието на личността (5/1988)

Шейтанов, В. Концептуална основа на международната културна политика на НРБ (5/1988)

Стефанов, О. Митът за Едип и трагедията от Софокъл (5/1988)

Чернев, А. Графичният хумор като социокултурно явление (5/1988)

Миков, Л. Антропоморфна обредна пластика - знак, символ, художествен образ (5/1988)

Лосев, А. (СССР) За понятието „художествен канон“ (5/1988)

Лозев, Е. Генезисът на театъра и зрителите (5/1988)

Кочев, Н. Езически образи в църковната живопис (5/1988)

Дудова, Е. Изгубеният рай и човекът в търсене на единството (5/1988)


  • 6 брой:

Горчев, Ч. Науката и научната фантастика - две ваимодействащи си сфери на културата (6/1988)

Даскалов, Н. Въображението като феномен на културата (6/1988)

Джаджев, И. Понятието „духовно развитие“ - дефиниране и морфологичен анализ (6/1988)

Лулански, П.; Томов, С. Още веднъж за категорията духовно производство (6/1988)

Спиридонов, Т. За етническото съзнание на траките (6/1988)

Трендафилов, X. Първоначалният държавен прочит на христянството в България (6/1988)

Турданов, Д. Култура и принуда (6/1988)

Хренов, Н. (СССР) Процесите на художественото възприемане в културологичен аспект (6/1988)

Горанов, К. Духовната култура и развитието на личността (6/1988)


1994 г.[редактиране]

  • 1 (67) брой:

Деянов, П.; Драгоева, Р. Новинарите в Българската национална телевизия (1/1994);

Вайцзекер, В. (Германия) Европейските добродетели във време на прелом (1/1994)

Драгостинова, Е. Софийски срещи с един мит на музикалното творчество (1/1994)

Колева, Д. Питирим Сорокин - към парадигма на сравнителното културознание (1/1994)

Коти, Ф. (Швейцария) Четириезичието - едно политическо предизвикателство (1/1994)

Кузманова, Т. Цялостност и култура (1/1988)

Кунчев, В. Масовите комуникации и културата (1/1988)

Митеран, Ф. (Франция) Да вървим със своя век, със своето хилядолетие (1/1994)

Парамонов, Б. (САЩ) Против покаянието (1/1994)

Рюйтел, А. (СССР) Естония - мост между Изтока и Запада (1/1994)

Сорокин, П.; Тойнби, А. Реалността на цивилизациите (1/1994)

Ханс-Адам Втори (Лихтенщайн) В отговор на посланието (1/1994)

Николов, Е. Из „Дневник на едно изследване“ (1/1994);

Щокхаузен, К. X. (Германия) За себе си и за света наоколо (1/1994)


  • 2-3 (68-69) брой:

Алиева, Н. Социокултурният контекст на комуникацията между етносите в Кърджалийския регион (2-3/1994)

Ангелов, А. Етническите взаимоотношения в изследванията на общественото мнение (2-3/1994)

Ганчева, М. Пред етнокултурната карта на България (2-3/1994)

Даскалов, Е. Европа в съзнанието на българите (2-3/1994)

Деянов. П. Психоетносни характеристики на езокатолицизма (2-3/1994)

Иванов, Т. Към една възможна етнология на личността (2-3/1994)

Калбург, М. Междуетнически комуникации. Типология и проблематика (2-3/1994)

Каранфилов, Е. Думи за професор Михалчев (2-3/1994)

Кирай, З. (Унгария) Комуникацията между етносите и закона за унгарските малцинства (2-3/1994)

Колев, А. Ромите в живота на българския народ (2-3/1994)

Любенова, И. Надгробната каменна пластика като проекция на етнокултурна идентичност (2-3/1994)

Мутафчиева, В. Фолклорното мислене и образът на „другия“ (2-3/1994)

Николов, Е. Из „Дневник на едно изследване“ (2-3/1994);

Попова, С. Ефир в персонални територии (2-3/1994)

Рот, Н. Кирилица или латиница (2-3/1994)

Селян, Е. Арменците в българския етногенезис (2-3/1994)

Стойнев, А. Българската езическа култура в евроазийски контекст (2-3/1994)

Фройд, З. Мойсей, египтянинът (2-3/1994)

Ходжа, У. Турската етническа група и отношенията между България и Турция днес (2-3/1994)

Христова, С. Отваряне навън чрез затваряне отвътре (2-3/1994)

„Отечеството страда“ (2, 3/1994)

1995 г.[редактиране]

  • 70 брой:

Братанов, П. Телефонната комуникация. Основни проблеми (70/1995);

Варзоновцев, Д. Комуника¬тивното поведение във време на социална промяна (70/1995)

Игнатов, А. Херменевтика и изследване на символа (70/1995)

Мицова, Д. Информационна политика и социална промяна (70/1995)

Мол, А. (Франция) Стената на комуникацията (70/1995)

Николов. А. Неизявената социална сила на статистическата информация. (70/1995)

Николов, Е. Третото действащо лице в комуникацията (70/1995)

Петев, Т. Четвъртата власт търси по спешност своя елит (70/1995)

Петров, З. Академик Ефрем Каранфилов на 80 години (70/1995)

Свинтила. В. Езикът на жестовете (70/1995)

Увалиев, П. Похвално слово за българското слово (70/1995)

„Обединение на отечествената интелигенция“ (ръководни начала) (70/1995)


1997 г.[редактиране]

  • 71 брой:

ЧЕРНОМОРСКОТО КУЛТУРНО ПРОСТРАНСТВО:

Фол. А. Тракия Понтика - пространството на две култури

Христова С. Черноморието като контактна зона

Ганчева М., Георгиева М. Културните общности край Черно море

Евтимов И. Моряшкият „етнос“

Исаев И. Евразийството: Идеология на държавността


ТЕОРИЯ, ИСТОРИЯ И СЪВРЕМИЕ НА КУЛТУРАТА:

Берграм Х. Казанова и Делоският проблем

Цигова Б. Японската художествена литература в България


ТВОРЦИ, ТВОРЕНИЯ И СЪБИТИЯ:

Добрева Д. Многоликият Настрадин

Кузманова Т., Кръстанова-Иванова Д. „Проблеми на културата“ - седемдесет броя вкупом

Драгоева Р. „Съдружие на черноморските култури“


НОВОСТИ В КУЛТУРОЗНАНИЕТО:

Вълкова М. Културата в Енциклопедии

Братанов П. Нови изяви на отечественото медиазнание

Стателова Р. Интеркултурният хоризонт и образованието

Автори и заглавия (1978-1995)


2013 г.[редактиране]

  • 72 брой:

Николов Е. Извънземни мисли за земното ....... 5 стр.

Живкова Е. Относно появата, развитието и залеза на Индската цивилизация ... 150 стр.

Дулов Вл. Виртуалната реалност и културата .............................. 162 стр.

Елица Иванова. Софтуерна локализация и културни различия ....................... 179 стр.

Художникът Ангел Панайотов. ....................................................... 194 стр.


СВИДЕТЕЛСТВА ЗА СЪВРЕМИЕТО


Новиоизбраният български Патриарх Неофит ............................. 198

Манолова Л. Избраха новия български Патриарх .......................... 200

От личния архив на Тодор Живков. Основни насоки за преустройството на политическата и правната системa.(Проект) ................... 204

„Евростат“: Българите живеят в най-много лишения ............................................233

Съдържание на китайски, руски, японски и арабски езици


  • 73 брой:

ОТ ДИГИТАЛНАТА НООСФЕРА:

Айнщайн А. Защо социализъм?

Волгин П. За новата класова борба и новата левица

Славкова Е. Мозъчните „медиатори“ на нашия преход кам „неолиберализъм“

Vesti.BG: Изследване: Най-великият мислител на всички времена


НОВИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ПИСМЕНА:

Митев П. Защо отново Маркс?

Генчева Ю. Някои заключения за социалистическата култура и необходимостта да я анализираме

Кръг „Синейдетика“: Обективни и субективни измерения на медийната реалност

Александрова-Караманова А. Идеалът за красиво тяло сред юношите

Карова А. Към Wikipedia с дължимия респект

Иванова Е. Програмното творчество и културата. Области на съвместимост.

Висулчев Я. Многомерният медиум


НОВИ ИДЕИ И ПРОЕКТИ:

ПРОЕКТ: Обществен иск към властите в Република България

Николов Е. Теоретичен поглед към проекта „Обществен иск към властите в България“


2017 г.[редактиране]

  • 74 брой:

Тема на броя: ПРОЗРЕНИЯ И ПРОЕКЦИИ В БЪДНОТО

Подробно съдържание и онлайн достъп до статиите